Famous WWII tank

Famous WWII tank

Famous WWII tank In this post you will find Famous WWII tank. This clue belongs to CodyCross Casino. SHERMAN
Skeletally scanned

Skeletally scanned

Skeletally scanned In this post you will find Skeletally scanned. This clue belongs to CodyCross Casino. XRAYED